Barcelona notes

Barcelona notes

In 2007, I came to Barcelona for the first time. Everything around me was unusual. Everything seemed strange, new, and interesting. That time, I tried my first real steak. The first time I had mozzarella with tomatoes and anchovies. Everything in life happens for the first time. I remember these moments for a long time. Sometimes it's scary to face something new, but fear fades with experience. This is what makes life worth living and trying. Taking a step forward, sometimes closing your eyes and not thinking about anything. I love this feeling, I love the uncertainty and anticipation of the new. You don't know what will happen, but you feel that you are on the right path, on your own path. Five years later, everything is different. There's no feeling of a new place, it's replaced by a feeling of comfort and fulfilment, like how each of us feels at home. I just do what I love, what I believe in, and what I like. I have my first exhibition in the gallery. Not on the street, not on the walls. On canvases, far from where I came from and somewhere in the middle, where I plan to go soon. It's a different Barcelona, I know it much better, it accepts me, gives me the opportunity to feel at home.
03-02-2013 Barcelona

El 2007 vaig arribar per primera vegada a Barcelona. Tot al meu voltant era inusual. Tot semblava estrany, nou i interessant. Aquella vegada vaig provar el meu primer veritable filet. La primera vegada que vaig menjar mozzarella amb tomàquets i anxoves. Tot a la vida passa per primera vegada. Recordo aquests moments durant molt de temps. A vegades fa por enfrontar-se a alguna cosa nova, però la por desapareix amb l'experiència. Això és el que fa que valgui la pena viure i intentar-ho. Donar un pas endavant, a vegades tancant els ulls i sense pensar en res. M'encanta aquesta sensació, m'agrada la incertesa i l'expectativa del nou. No saps què passarà, però sents que estàs en el bon camí, en el teu propi camí. Cinc anys després, tot és diferent. No hi ha la sensació d'un lloc nou, està substituïda per una sensació de confort i satisfacció, com cada un de nosaltres es sent a casa. Simplement faig el que m'estimo, en el que crec i el que m'agrada. Tinc la meva primera exposició a la galeria. No al carrer, no a les parets. A les lones, lluny d'on vaig venir i en algun lloc al mig, on planejo anar aviat. És una altra Barcelona, la conec molt millor, em rep, em dóna l'oportunitat de sentir-me com a casa.
3-02-2013 Barcelona

В 2007 я приехал в первый раз в Барселону. Все вокруг было необычным. Все казалось странным, новым, интересным. В тот раз я попробовал первый настоящий стейк. Первый раз моцареллу с помидорами и анчоусами. В жизни все бывает в первый раз. Эти моменты я запоминаю надолго. Иногда бывает страшно перед чем-то новым, но страх проходит с опытом. Это то, ради чего стоит жить и пробовать. Делать шаг вперед, иногда зажмуривая глаза и ни о чем не думая. Я люблю это ощущение, люблю неопределенность и предвкушение нового. Что будет ты не знаешь, но чувствуешь, что ты идешь по верному пути, по своему пути. Пять лет спустя все по-другому, нет этого ощущения нового места, оно замещается чувство комфорта и полноты, подобно тому, как каждый из нас ощущает себя дома. Я просто делаю то, что люблю, во что верю и что мне нравится. У меня первая выставка в галлерее. Не на улице, не на стенах. На холстах, далеко от того места, откуда я пришел и где-то посередине, куда я планирую скоро попасть. Это другая Барселона, я знаю ее гораздо лучше, она принимает меня, дает возможность ощущать себя на своем месте.
03-02-2013 Барселона

Back to blog